Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PRESTIGE DRINKSERVICE BV TE ROOSENDAAL

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door Prestige Drinkservice BV aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van goederen en diensten aan onze afnemers.
2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “afnemer” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met Prestige Drinkservice BV gesloten koop- of huurovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “afnemer” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening goederen worden geleverd.
3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Indien ook de afnemer naar (zijn) algemene (inkoop-)voorwaarden verwijst, zijn deze (inkoop-) voorwaarden van de afnemer slechts van toepassing indien dat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van goederen)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2. Offertes
1. Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke pas na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.
2. Van de door ons gedane offertes maken deel uit – en met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde -: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door ons in dit verband gemaakte gereedschappen, ons eigendom en moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.
3. Mondelinge en/of telefonische afspraken gelden slechts, indien zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd en door de andere partij zijn aanvaard.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op de datum waarop wij de orderbevestiging verzenden.
2. De afnemer is aan zijn order gebonden, in welke vorm dan ook aan ons gegeven. Gedurende een periode van 5 dagen na dagtekening van de order of (indien het een mondeling verstrekte order betreft) na het geven van de order, kan afnemer de order alleen nog schriftelijk annuleren. Prestige Drinkservice behoudt zich het recht voor om eventueel gemaakte kosten op dat moment aan afnemer in rekening te brengen.
3. De door ons aan de afnemer verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De afnemer wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 5 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.
4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Prijzen
1. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
3. Wij behouden ons het recht voor om prijzen van goederen en diensten te wijzigen indien:
a. deze wijziging te wijten is aan wijziging in vastgestelde koersen van buitenlandse valuta;
b. na het sluiten van de overeenkomst prijzen van goederen welke de leverancier niet zelf vervaardigt, lonen, sociale- of andere overheidslasten, heffingen van rechten, vrachten en assurantiepremie wijzigen;
c. voor of na het sluiten van de overeenkomst de omstandigheden zodanig wijzigen dat van de leverancier in alle redelijkheid niet kan worden verwacht dat zij de overeenkomst op basis van de aangeboden prijzen nakomt.
d. op verzoek van of vanwege afnemer de samenstelling van producten, specificaties van de apparatuur wijzigen
4. De prijzen (uurtarief en voorrijkosten) van verzorging (operating) en/of technische service kunnen jaarlijks worden aangepast.
5. In het geval van prijswijzigingen heeft de afnemer niet het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, tenzij van afnemer in alle redelijkheid niet kan worden gevraagd om de overeenkomst voort te zetten onder de nieuwe voorwaarden.
6. Leverancier kan op elk moment, voor of tijdens de levering, van afnemer verlangen dat zij genoegzame zekerheid jegens leverancier stelt voor de nakoming van haar verplichtingen. Indien afnemer hieraan niet voldoet kan leverancier de overeenkomst ontbinden, respectievelijk voor de toekomst ontbonden achten.
7. Indien er sprake is van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) aan de zijde van de leverancier, heeft leverancier het recht om de overeenkomst met de afnemer te ontbinden.

Artikel 5. Afleverings- en leveringstermijnen
1. De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de schriftelijke bevestiging door leverancier is verzonden, mits alle gegevens, bescheiden , eventuele aanbetalingen en/of zekerheden die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ingeval – in afwijking van het bovenstaande – in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 13 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.
2. Niet tijdige levering geeft afnemer niet het recht om de overeenkomst zonder meer geheel of gedeeltelijk te ontbinden, behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de kant van leverancier
3. Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van apparatuur en andere goederen altijd franco huis wanneer het factuurbedrag meer dan € 150,00 euro, zegge: honderd en vijftig euro bedraagt. De geleverde apparatuur wordt zonder bijkomende kosten geïnstalleerd.
4. Verzoekt een afnemer om de levering van goederen op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
5. Afneemster is verplicht om ervoor te zorgen dat voor de dag van levering de benodigde voorzieningen (leidingwerk, wandcontactdozen, bouwkundige aanpassingen), zoals door
de leverancier zijn aangegeven, gereed zijn. De kosten voor het aanleggen van deze voorzieningen zijn voor rekening van afnemer. Leverancier is hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk.
6. Leverancier heeft het recht de installatie van apparatuur te weigeren, indien de getroffen voorzieningen naar het oordeel van de leverancier niet zijn uitgevoerd in overeenstemming met de door leverancier gestelde eisen, zonder betaling van eventuele schadevergoeding aan afnemer.
7. Indien levering niet kan plaatsvinden op het niveau “ begane grond” dient afnemer voor eigen rekening voorzieningen te treffen voor verticaal transport.
8. Indien een medewerker van leverancier zijn werkzaamheden niet kan uitvoeren als gevolg van omstandigheden welke niet aan leverancier zijn toe te rekenen, kunnen de kosten die hieruit voortvloeien aan afnemer in rekening worden gebracht.
9. Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
10. De afnemer is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd op – zulks te onzer keuze – op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen goederen zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de koper overeenkomstig het bovenstaande in gebreke betaling der koopsom vorderen, worden de goederen geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de goederen voor rekening en risico van de koper, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.
11. De apparatuur en goederen, zijn tot het moment van levering aan afnemer voor risico van leverancier. Vanaf levering zijn zij geheel voor rekening van en risico van afnemer. Afnemer dient zich daartoe adequaat verzekerd te hebben tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 6. Reclame door de afnemer
1. De afnemer staat in voor en is verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de verstrekte gegevens.
2. Klachten van de afnemer, die betrekking hebben op gebreken aan goederen die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de afnemer binnen 5 dagen na levering aan leverancier kenbaar worden gemaakt. Dit dient schriftelijk te geschieden met een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht. Afnemer dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.
3. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de afnemer binnen 14 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2.
4. Ieder vorderingsrecht van de afnemer jegens ons betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde goederen, vervalt indien:
a. de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
b. de afnemer ons geen/onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c. de afnemer de goederen niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de goederen heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien;
d. de toepassing van het gebruik van de goederen met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de afnemer wordt voortgezet;
e. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo’n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 3 maanden sedert de levertijd is verstreken.
5. In geschillen omtrent de kwaliteit van de door ons geleverde goederen zal een door ons aangegeven te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen.
6. Gebreken bij een deel van de levering of deellevering geven geen recht op weigering van de gehele order.
7. Het recht op reclame geeft afnemer niet het recht haar overige betalingsverplichtingen op te schorten. In geval van gebreken bij een deel van de levering zal de betalingsverplichting alleen bij dat deel opgeschort mogen worden.

Artikel 7. Garantie
1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, garandeert de leverancier de deugdelijkheid en goede kwaliteit van geleverde apparatuur gedurende een garantietermijn van minimaal 6 maanden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De garantie gaat in op het moment van feitelijke levering.
2. Voor goederen en of diensten die de leverancier niet zelf vervaardigt verleent leverancier slechts garantie indien en voor zover haar toeleverancier op haar beurt aan leverancier garantie heeft verstrekt.
3. De garantieverplichting geldt alleen voor gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en/of materiaalfouten.
4. Buiten de garantie en aansprakelijkheid vallen de gebreken , die optreden in dan wel gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. niet inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel sprake is van ondeskundig en/of verkeerd gebruik en/of anders dan het voorziene normale gebruik;
b. normale slijtage;
c. montage/installatie, verplaatsing of reparatie door derden waaronder begrepen de afnemer;
d. materialen of goederen die afnemer aan leverancier ter beschikking stelt;
e. gebruik van niet door de leverancier geleverde ingrediënten voor de apparaten;
f. opzet of grove nalatigheid van afnemer;
g. al dan niet opzettelijke beschadiging aan de kant van afnemer zoals inbraak, diefstal, brand- of waterschade.
5. Wanneer de garantie van toepassing is zal leverancier het gebrek naar haar oordeel opheffen. Dit kan betekenen dat er geheel of gedeeltelijke reparatie of vervanging plaatsvindt.
6. De garantietermijn op de betreffende apparatuur blijft ongewijzigd in geval van vervanging of herstel.
7. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de afnemer en anderen. Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen – geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van goederen, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van goederen of door de goederen zelf.

Artikel 8. De afnemer is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voorzover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de afnemer komen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Leverancier is slechts aansprakelijk voor schade toegebracht aan afnemer en/of derden door leverancier of door personen of hulpmiddelen die leverancier gebruikt bij de uitvoering van haar verplichtingen voor zover de schade redelijkerwijs aan haar toe te rekenen is.
2. Leverancier is jegens afnemer nimmer aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, bedrijfsschade, indirecte schade, schade van derden en/of gederfde winst, behoudens wanneer er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de leverancier zelf.
3. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die door afnemer en/of derden wordt geleden, welke direct of indirect is veroorzaakt door het product zelf, behoudens wanneer leverancier moet worden beschouwd als producent in de zin van de wet met inachtneming van de hiervoor genoemde beperkingen.
4. Leverancier heeft zich verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid ingevolge van schade van derden veroorzaakt door haar personeel of apparatuur.
5. De aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekering van de leverancier in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, en in geval de verzekering niet uitkeert is de leverancier, uit welke hoofde dan ook , in geen geval verder aansprakelijk dan tot vergoeding van de factuurwaarde van de goederen, ten gevolge waarvan afnemer schade heeft geleden.
6. Afnemer vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, en welke schade aan afneemster is toe te rekenen.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
1. Door ons geleverde goederen blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al het geen de afnemer uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde goederen aan ons verschuldigd is. Indien wij zulks nodig oordelen hebben wij het recht van de afnemer zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.
2. De afnemer heeft niet het recht de niet betaalde goederen in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.
3. Wij zijn te allen tijde gerechtigd goederen (apparatuur en/of ingrediënten) die zich onder de afnemer (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de afnemer na het onder ons nemen van de goederen tot schadevergoeding aan te spreken. 4. Indien er sprake is van huur of op andere wijze ter beschikking stelling van apparatuur anders dan koop of financial leasing zal het eigendom te allen tijde bij de leverancier blijven.
5. De afnemer is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde goederen te verzekeren en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen.

Artikel 11. Betaling
1. Betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting met automatische incasso onmiddellijk na de levering van de betreffende goederen, althans uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Als dan hebben wij het recht, indien een voorzover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de afnemer, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de afnemer op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
3. In geval van betalingsverzuim is afnemer aan leverancier een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente plus 2% per maand over het factuurbedrag, ingaande op de vervaldatum van de factuur. Indien de leverancier genoodzaakt wordt om de vordering uit handen te geven, is afnemer eveneens verplicht alle hiermee gemoeide gerechtelijke kosten te voldoen waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom.
4. Indien in de financiële positie van koper na het totstandkomen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der goederen een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
5. De leverancier kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.

Artikel 12. Duur en beëindiging
1. Op alle overeenkomsten geldt een opzegtermijn van 3 maanden voor afloop van de overeengekomen contracttermijn. De overeenkomsten worden zonder opzegging automatisch 1 jaar stilzwijgend verlengd.
2. Voor onderhoudscontracten geldt dat deze een looptijd hebben van telkens 1 jaar.
3. Indien er sprake is van een vroegtijdige beëindiging van een huurovereenkomst op verzoek van de afnemer, dan kan de leverancier 60% van het totaal aan resterende huurtermijnen aan afnemer in rekening brengen. De apparatuur blijft eigendom van leverancier.

Artikel 13. Overmacht
Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 14. Toepasselijk recht
Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15. Geschillenbeslechting
Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Prestige Drinkservice BV, Roosendaal, juli 2005.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid-west Nederland.